Hledat:
Nepihlen [Pihlsit se | Registrace zkaznka]
Česk republika
Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení:

 • Smluvní podmínky platí pøi uzavøení smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Øídí se vztahy uvedenými v Obèanském zákoníku, zejména v souladu s ustanovením zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník a zákonem è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, v platném znìní.
 • Na všechny výrobky je poskytována záruèní doba dle zákona ( 24mìsícù).
 • Provádíme zpracování Vašich osobních údajù, nebo je to nezbytné pro splnìní smlouvy s Vámi ohlednì prodeje zboží (nebo pro provedení opatøení pøijatých pøed uzavøením takové smlouvy).
 • 1.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 •  Správcem Vašich osobních údajù je Vlasta Zavadilová IÈO 41447174 (dále jen správce).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující:
 • adresa pro doruèování - Parfumerie-hraèky, Tyršovo nám. 1733, Roztoky u Prahy, PSÈ 252 63
 • web. stránka: Parfumerie-hraèky.cz
 • tel. 777 620 330
 •  Správce nejmenoval povìøence pro ochranu osobních údajù.
2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÙ

          2.1.    Právním základem zpracování Vašich osobních údajù je skuteènost, že toto zpracování je nezbytné pro:
 • 2.1.1.    splnìní smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatøení správcem pøed uzavøením takové smlouvy ve smyslu èl. 6 odst. 1 písm. b) Naøízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení o ochranì osobních údajù) (dále jen „naøízení“);
 • 2.1.2.    splnìní právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu èl. 6 odst. 1 písm. c) naøízení, a to konkrétnì zejména splnìní povinností uložených správci obecnì závaznými právními pøedpisy, zejména zákonem è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákonem è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

3.    ÚÈEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÙ

 • 3.1.    Úèelem zpracování Vašich osobních údajù je plnìní smlouvy mezi Vámi a správcem, vèetnì doruèení zboží a øešení práv z odpovìdnosti za vady, èi provedení opatøení správcem pøed uzavøením takové smlouvy a dále plnìní souvisejících veøejnoprávních povinností správcem.
 • 3.2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu èl. 22 naøízení.

 

4.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJÙ

 • 4.1.    Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání úèinkù práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro úèely archivování podle pøíslušných obecnì závazných právních pøedpisù, nejdéle však po dobu stanovenou obecnì závaznými právními pøedpisy.
 • 5.    DALŠÍ PØÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJÙ

  5.1.    Dalšími pøíjemci Vašich osobních údajù budou zasílatelské spoleènosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží èi realizaci plateb na základì kupní smlouvy, a osoby zajišující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, vèetnì provozu software a ukládání dat. Dalšími pøíjemci Vašich osobních údajù budou tyto spoleènosti PPL CZ s.r.o. (IÈ 25194798); Èeská pošta, s.p. (IÈ 47114983);
 •  

  6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJÙ

  6.1.    Za podmínek stanovených v naøízení máte právo požadovat od správce pøístup k Vašim osobním údajùm, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajù, popøípadì omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajù a dále právo na pøenositelnost Vašich osobních údajù.
 • 6.2.    Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajù bylo porušeno èi je porušováno naøízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úøadu.
 • 6.3.    Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajù je nutným požadavkem pro uzavøení a plnìní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajù není možné smlouvu uzavøít èi ji ze strany správce splnit.

Dodací lhùta:

 • Doruèení Vašeho zboží se snažíme realizovat v co nejkratším termínu. Zboží je obvykle skladem a je odesláno do 2dnù. Pokud se stane, že momentálnì není skladem požadované množství, barva apod., pøípadnì je momentálnì vyprodané a nebude možno ho odeslat do 10 pracovních dnù, budeme Vás o tom informovat s návrhem øešení nebo bude objednávka zrušena/odmítnuta o èem Vás budeme rovnìž informovat.
  Všechny ceny zboží a dopravného jsou uvedeny vèetnì DPH.

Budete platit  DOBÍRKOU?…Pokud máme celou Vaší objednávku skladem, ihned ji odesíláme pøímo Vám. Na stránkách je dennì aktualizovaný poèet skladem - vidíte v dolním levém rohu. Pokud zboží skladem již nemáme, objednáme ho a odešleme do 10-ti pracovních dnù. V pøípadì, že zboží nebude do 10-ti pracovních dnù dostupné, budeme Vás informovat a vy se rozhodnete, jak s objednávkou dále naložíte.

UPOZORNÌNÍ: Každá objednávka je závazná.
Pokud zásilka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladù na odeslání zboží a manipulaèní poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 400,- Kè. (Obèanský zákoník § 544-545, zákon è. 40/1964 Sb).
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny k vymáhání a to vèetnì všech nákladù s tím spojených.

 

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu úètenku.

Zároveò je povinen zaevidovat pøijatou tržbu u správce danì online; v pøípadì technického výpadku, pak do 48 hodin.


 

 

 

 • Budete platit PØEDEM NA ÚÈET?…Chcete-li mít jistotu, že je zboží ve chvíli objednání skladem, vyèkejte na náš e-mail, ve kterém Vám potvrdíme stav zásob na skladì a vyzveme Vás k platbì. Zboží odesíláme okamžitì po obdržení platby. V pøípadì, že zboží nebude do 10-ti pracovních dnù dostupné, budeme Vás informovat a vy se rozhodnete, jak s objednávkou dále naložíte.
  V pøípadì, že kupující již zaplatil za objednané zboží a objednávka byla stornována, bude mu tato èástka pøevedena zpìt na jeho úèet v nejkratším možném termínu.

  èíslo úètu: 2500137424/ 2010

 • variabilní symbol: èíslo objednávky  

  IBAN: SK1883300000002500137424

  SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

   

   

   

   

   

 • Pøekontrolování zboží:

  Každá zásilka je pojištìna, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku pøi pøevzetí, není-li viditelnì poškozena.

 • V pøípadì ponièení zásilky si nechte pracovníkem pošty /pøíp. kurýrem/ pøekontrolovat obsah zásilky.

 • Pokud je obsah poškozen, zásilku nepøijímejte a pracovník s vámi sepíše záznam o poškození. O téte skuteènosti nás neprodlenì informujte. Dìkujeme.

 • Doporuèujeme zkontrolovat obsah každé zásilky /i nepoškozené/ ihned pøi pøevzetí.

 • Nebezpeèí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základì jeho objednávky pøechází na kupujícího okamžikem jeho faktického pøevzetí . 

 •  

  Zrušení objednávky:

  Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv pøed expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Zrušení objednávky lze uèinit pouze telefonicky na tel.èísle +420777620330  nebo osobnì v kamenném obchodì. Potvrzení o zrušení objednávky Vám zašleme na Váš email.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její èásti v pøípadech kdy:

  • kupující zadal v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skuteènosti.
  • objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
  • zmìnila se výrazným zpùsobem cena nebo z jiných vážných dùvodù.

  Vrácení zboží:

  • V souladu s § 53 odst. 4 a 7 obèanského zákoníku  nám nepoužité zboží mùžete vrátit na naši adresu do 14dnù od jeho pøevzetí.
  • Vrácené zboží musí být v originálním a neporušeném obalu vèetnì dokladu o koupi.V pøípadì, že vrácené zboží jeví známky poškození, opotøebení apod., odeète dodavatel zákazníkovi náklady na jeho uvedení do pùvodního stavu.
  • Zboží zašlete zpìt na naši adresu. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník. Neposílejte zboží na dobírku, doporuèujeme Vám zboží pojistit.
  • Pøi splnìní všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme pøevodem na Váš úèet a to nejpozdìji do 30 pracovních dnù od odstoupení od smlouvy.

    

  Akèní zboží:
  • Platnost všech akèních nabídek je do vyprodání zásob.

   

  Reklamace:  

  • V pøípadì vzniku reklamace se postupuje dle § 19 zákona è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, v platném znìní. 
  • Kupující informuje prodejce e-mailem nebo telefonicky o vadì na zboží a odešle ho na adresu:
  • Parfumerie-Hraèky, Tyršovo nám. 1733, 252 63 Roztoky nebo osobnì pøedá prodejci.
  • Spolu se zbožím nám dodá kupující i obal a veškeré èásti výrobku.
  • Prodejce vyøídí oprávnìnou reklamaci do 30 dnù od data pøijetí reklamovaného zboží.
  • V pøípadì neoprávnìné reklamace hradí zpáteèní poštovné kupující.

    

   

   

   

   

   

   

   
  Nkupn kok
  V kok je przdn.
  0Poloky v koku:
  0KèCELKEM:
  Informace
  Druhy produkt: 1862
  Kategorie 171
  Ceny: Èeská Koruna
 • Kontakt
 • Obchodn podmnky
 • Potovn a baln
 • International    Purchases
 • Mna / Currency
  Jazyk / Language

  Fisher-Price

  CANPOL

  Librex

  Intex


  © KAZA Web Design Studio 2010
  Powered by CubeCart
  Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.