Hledat:
Nepihlen [Pihlsit se | Registrace zkaznka]
Česk republika
Skupina: KNIHY A KALENDÁØE

Presco Velká knížka pro malé vypravìèe PRAHA

Informace o zbo  
Knihy, ve kterých se to obrázky jen hemží - ukrývají spousty pøíbìhù! Oblíbený a osvìdèený základní "stavební kámen" každé dìtské knihovnièky. Ještì neumíte èíst písmenka? Obrázky však umíte "èíst" urèitì!

Velká knížka PRAHA. Jako modrý had se mezi pražskými kopci vine øeka Vltava pøeklenutá mnoha mosty a lávkami. Tím nejstarším, nejkrásnìjším a nejznámìjším je KARLÙV MOST. O letních prázdninách je na mostì pìkná tlaèenice! Z mostu je pøekrásný pohled na Pražský hrad. Hrad je obrovský! Patøí k nejvìtším na svìtì. Vydáme-li se tím smìrem, nemùžeme minout MALOSTRANSKÉ NÁMÌSTÍ s chrámem svatého Mikuláše. I tam je pìknì rušno, obzvláštì když po studené zimì vykoukne jarní sluníèko. A pùjdeme-li z mostu na druhou stranu, dorazíme do centra mìsta – na nejstarší a nejvýznamnìjší námìstí Prahy – STAROMÌSTSKÉ NÁMÌSTÍ s krásnou radnicí a magickým orlojem. A když pøicházejí Vánoce, to je teprve kouzlo! Ale Praha, to nejsou jen domy, mosty a chrámy. Tak napøíklad STROMOVKA, to je jedno velké høištì a nejen pro dìti...!

Autor: Libor Drobný
Žánr: Leporelo
Doporuèeno: od 3 let
Poèet stran: 10
Rok vydání: 2017
Poøadí vydání: První


Cena:199Kè


Kd zbo PREHRFBM199
Skladem: 4 
Nkupn kok
V kok je przdn.
0Poloky v koku:
0KèCELKEM:
Informace
Druhy produkt: 1862
Kategorie 171
Ceny: Èeská Koruna
 • Kontakt
 • Obchodn podmnky
 • Potovn a baln
 • International    Purchases
 • Mna / Currency
  Jazyk / Language

  Fisher-Price

  CANPOL

  Librex

  Intex


  © KAZA Web Design Studio 2010
  Powered by CubeCart
  Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.